Privacy en klachtenprocedure

Verwijzing en overleg met verwijzer
Voor de behandeling is een verwijsbrief van je huisarts nodig. Bij de intake en op basis van de Rom-vragenlijst die je bij aanvang gevraagd wordt in te vullen, wordt bekeken of je klacht past binnen deze praktijk. Voor vergoeding vanuit je zorgverzekering moet er sprake zijn van een psychologische stoornis, waarvan de ernst niet te groot is. Wanneer er sprake is van een risico op huiselijk geweld, suïcide of verwaarlozing of als de problematiek te complex blijkt, is een verwijzing naar de specialistische GGZ beter op zijn plaats.
Bij start van de behandeling na de intake zal, na overleg met jou, aan je huisarts kort doorgegeven worden aan welke behandeldoelen er aandacht gegeven zal worden. Bij een eventuele wijziging van deze doelen of van het behandelplan, zal dit ook aan je huisarts gemeld worden. Aan het einde van het behandeltraject wordt je huisarts, na overleg met jou, bericht over het verloop en effect van de behandeling.

Privacy
Je gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben we een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.

U kunt de privacystatement hier inzien.

Het dossier
In je dossier noteren wij je gegevens, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer je niet meer bij ons komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer van ons een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Wij vragen hiervoor je toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit tien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
Je hebt het recht op inzage van je dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een afspraak maken met een van onze medewerkers. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier. We vragen daarvoor wel een onkostenvergoeding.

Klachtenprocedure
Als u niet tevreden bent over de behandeling dan is het fijn als u dit direct bespreekbaar maakt. Dat is voor u fijn, dan bent u het kwijt en dan kan er ook naar een oplossing gekeken worden. Is het bespreken niet naar uw wens gegaan, dan kunt u terecht bij de LVVP (030-2364338). Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. .